Referat fra seneste generalforsamling

Generalforsamling i EnergiTjenesten Sjælland 25. juni 2015

 1. Knud Anker Iversen blev valgt som dirigent. Tommy Olsen som referent
 1. Mads Peter Schreiber afgav beretning
  1. Hvorfor dannede vi EnergiTjenesten Sjælland: I forbindelse med diverse ændringer i Det Grønne Hus blev det besluttet at opdele Det Grønne Hus og EnergiTjenesten Sjælland i to enheder, så der bliver fuld klarhed over hvem, der gør hvad.
  2. Der blev den 4.2 2015 stiftet en ny forening; EnergiTjenesten Sjælland af de tre ”gamle” foreninger: VE Østsjælland, VE Nordsjælland og VE Vestegnen (MEC).
  3. Situationen krævede at vi flyttede fra DGH, da lokalerne var for små, og vi kunne få bedre faciliteter til samme pris.
  4. Ændringen har krævet opbygning af et nyt hold. 2 stoppede og tre nye er kommet til. Så nu har vi et godt hold.
  5. Økonomien ser ud til at være på plads. Der kom en bevillig fra Energistyrelsen hjem på 550.000 kr. til os, og sammen med andre aftaler giver det et godt fundament.
  6. Tak til centerrådet og Tommy for en god indsats i opstarten.
 1. Regnskab
  1. Der er ikke et regnskab fra 2014, da foreningen ikke eksisterede.
 1. Indkomne forslag
  1. Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen:
   1. Vi ændrer foreningens hjemsted, og spørger erhvervsstyrelsen om man skal have en adresse opgivet i vedtægterne. Blev vedtaget.
   2. Under indkaldelse: kan den ske kun ved mail. Forslaget blev forkastet.
   3. Valg til bestyrelsen: ”Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Hver foreningsmedlem udpeger et medlem, som er valgt for 2 år. Hvis der er mere end fire foreninger trækkes årligt lod mellem de foreninger, hvis bestyrelsesmedlem er på valg og de foreninger som ikke har en bestyrelsesrepræsentant, således at udpegede medlemmer maximalt udgør 4. Udpegning sker samtidig med generalforsamling. Øvrige medlemmer vælges for 2 år på generalforsamling af og blandt samtlige personlige medlemmer af Vedvarende Energi på Sjælland, som har registreret tilknytning til Energitjenesten Sjælland eller i medlemsforeningerne. Der vælges 1 – 2 i lige år og 1 – 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted.” Dette blev vedtaget.
   4. Dato for stiftelse af foreningen skal med: 4.2.2015. Ændres til stiftelse 4.2.2015 og ændrede vedtægter pr 25.6.2015. Blev vedtaget.
 1. Budget
  1. Tommy fremlagde et budget. Budgettet var udsendt og blev gennemgået. Overordnet består det af: Udgifter til 4 energirådgivere, ca. 25 timer/uge, ledelse, 18 timer ugentlig administration samt lidt til en studentermedhjælp. Herudover er afsat midler til kontorhold, husleje og lidt til synliggørelse. Indtægter: To projekter fra Energistyrelsen til i alt ca, 800.000 kr. En stor aftale med Høje Taastrup kommune til ca. 1.000.000 kr. Samt mindre opgaver indenfor BedreBolig planer, kirkegennemgange, små virksomheder, rejsehold m.m. I alt budgetteres optimistisk med at vi kan omme ud med et overskud på 250.000 kr. Da vi jo ikke længere har en kommunekasse i ryggen, må vi opbygge vores egenkapital, så vi bliver robuste.
 1. Godkendelse af foreninger
  1. Der er ingen nye foreninger.
 1. Valg af bestyrelse
  1. De tre foreningskandidater ønsker genvalg og fik det: Bjarne Puck, Torkel Steentorp og Mads Peter Schreiber.
  2. VE medlemmer: Per Kjøller og Julius Nielsen vil gerne stille op. De blev valgt.
 1. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen pålægges at finde en revisor.
 1. Eventuelt
  1. Mads Peter fortalte at medlemstallet er stagneret i de lokale foreninger, VE mister stadig medlemmer, mens Ung Energi vokser kraftigt. Der opfordres til at etablere gode samarbejder mellem de lokale kræfter, så medlemsdelen kan styrkes. Udgangspunktet er måske ikke organiseret foreningsarbejde, men nedsættelse at afgrænsede arbejdsgrupper.